Skip to main content

Vision 2050

 Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл

 Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл

 Хүний хөгжил 

 Хүний хөгжил
 

 Амьдралын чанар ба дундаж давхарга

 Амьдралын чанар ба дундаж давхарга

 Эдийн засаг

 Эдийн засаг

 Сайн засаглал

 Сайн засаглал

 Ногоон хөгжил

 Ногоон хөгжил

 Амар тайван, аюулгүй нийгэм

 Амар тайван, аюулгүй нийгэм

 Бүсчилсэн хөгжил 

 Бүсчилсэн хөгжил
 

 Улаанбаатар ба  дагуул хот

 Улаанбаатар ба  дагуул хот

АЛСЫН ХАРАА- 2050

Монгол Улсын цаашдын ирээдүйн макро эдийн засгийн бодлого нь урт хугацаанд тогтвортой, мөчлөг сөрсөн, өрийн дарамт болон зардлын өсөлтийн нарийвчлан тооцсон аргачлалаар дунд хугацаанд эдийн засгийг тогтворжуулж, улмаар урт хугацаанд тогтвортой хөгжлийг хангасан өөрөө өөрийгөө тэтгэсэн, гадаад зах зээлийн сөрөг өөрчлөлтөөс дархлагдсан байх шаардлагатай бөгөөд эдийн засгийн өсөлт хүний хөгжил, дундаж орлоготой иргэдийг тэтгэх цогц бодлого уруу илүүтэй чиглэх бодит шаардлагыг бий болгож байна. Эл утгаар бид өнгөрсөн 30 жилийг бүхэлд нь дүгнэж, ирэх 30 жилийг урт хугацаагаар төсөөлөх урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах түүхэн шаардлага үүсэж байна.

Тогтоол, холбогдох хавсралт

"Алсын хараа- 2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай 

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин