Skip to main content

Нэн яаралтай хэлэлцүүлэх хуулийн төслийн жагсаалт

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106  дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ЧУУЛГАНААР НЭН ЯАРАЛТАЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ

 

Д/д Хуулийн төслийн нэр Өргөн мэдүүлсэн эсэх
1 Зөвшөөрлийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн.
2 Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрх зүйн байдлын тухай Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн.
3 Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын тухай /шинэчилсэн найруулга/ Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн.
4 Зарим төрлийн төрийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг түр зогсоох тухай 2022 оны 01 дүгээр сар
5 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2022 оны 01 дүгээр сар
6 Aж ахуйн нэгжийн болон хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, холбогдох бусад татварын хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай, зарим татвараас чөлөөлөх тухай 2022 оны 01 дүгээр сар
7 Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2022 оны 01 дүгээр сар

---оОо---