Skip to main content
ОЛОН УЛСАД ТӨРИЙН АЛБАНД ТУУШТАЙ АЖИЛЛАХ ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР МОНГОЛ УЛС ДУНДЖААС ХОЙШ ҮНЭЛЭГДЖЭЭ.

Дэлхийн банкнаас “Төрийн албан хаагчийн судалгаа”-г нийт 32 улс орны төрийн албан хаагчдын дунд явуулсан бөгөөд тухайн судалгааг Монгол Улсад хийснээр үр дүнг бусад улс орнуудтай харьцуулах боломжтой боллоо.

ЯМАР НЭГЭН ЁС ЗҮЙГҮЙ ҮЙЛДЛЭЭС БОЛЖ ХОХИРСОН ГЭХ ШАЛТГААН ТӨРИЙН АЛБЫГ ОРХИХ СЭДЭЛД НӨЛӨӨЛЖ БАЙНА.

Цахим судалгааны үр дүнгээс үзэхэд төрийн албанаас гарах шалтгаанд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг цалин хөлсний, ажиллах орчны, өсөн дэвжих боломжтой холбоотойгоор 3 үндсэн хэсэгт хуваан үзэх боломжтой байна.

СУДАЛГААНД ХАМРАГДСАН НИЙТ ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН 46,4 ХУВЬ НЬ АЖИЛДАА ТОГТВОР СУУРЬШИЛТАЙ АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТЭЙ БАЙНА.

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хурдасгуур төв” УТҮГ-аас Төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн хүрээнд Дэлхийн банкны Төрийн албан хаагчийн судалгааг Монгол Улсын нийт төрийн албан хаагчдыг төлөөлөх түүвэр дээр цахим хэлбэрээр 2 удаа хийж гүйцэтгэлээ.

ТӨРИЙН АЛБАНААС ГАРАХ ӨНДӨР МАГАДЛАЛТАЙ АЛБАН ХААГЧДЫГ УРЬДЧИЛАН ТААМАГЛАХ БОЛОМЖТОЙ

ШСБХТ-ийн Мэдээлэл дүн шинжилгээний хэлтсээс хийсэн судалгаагаар төрийн албаны чадамжийг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд дараагийн 4 сард ажлаас гарах магадлалтай албан хаагчдыг таамаглалаа.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХАД ИРГЭН 8 БОЛОН ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ УДАА ҮЙЛЧИГЭЭ АВАХААР ИРЖ БАЙНА.

Процессын дахин инженерчлэлийн ажлын хүрээнд иргэдийн сэтгэл ханамжийг тодруулах замаар тэдэнд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг олж тогтоох нь зайлшгүй шаардлагатай ажлуудын нэг байв.

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ 211 ҮЙЛЧИЛГЭЭ БАЙГААГИЙН 65 НЬ ЧИГ ҮҮРГИЙН ДАВХЦАЛТАЙ БАЙНА.

ШСБХТ нь 2023 онд төрийн бүтээмжийн сэргэлтийн хүрээнд “Процессын дахин инженерчлэл”-ийн ажилд оролцсон бөгөөд судалгааны тайлан, хэлэлцүүлгийн үеэр дараах үр дүнг хуваалцав.