Skip to main content

Алсын хараа 2050

 Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл

 Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл

 Хүний хөгжил 

 Хүний хөгжил
 

 Амьдралын чанар ба дундаж давхарга

 Амьдралын чанар ба дундаж давхарга

 Эдийн засаг

 Эдийн засаг

 Сайн засаглал

 Сайн засаглал

 Ногоон хөгжил

 Ногоон хөгжил

 Амар тайван, аюулгүй нийгэм

 Амар тайван, аюулгүй нийгэм

 Бүсчилсэн хөгжил 

 Бүсчилсэн хөгжил
 

 Улаанбаатар ба  дагуул хот

 Улаанбаатар ба  дагуул хот

АЛСЫН ХАРАА- 2050

"Алсын хараа"-2050 хөгжлийн бодлого нь Монголын эзэнт гүрний түүх, нүүдэлчин соёл иргэншил, үндэсний давтагдашгүй ижилсэл ба ондоошилд суурилж, дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлага, олон улсын дэвшилтэт үзэл баримтлалтай хослуулсан “Монголын хөгжлийн загвар” бөгөөд Улсын Их Хурал, Засгийн газраар батлагдан гарсан бодлогын баримт бичгүүдийн үргэлжлэл, бас нэгтгэл юм.

Ирэх 30 жилийн хугацаанд өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн орчилд бидний оюун санаа, хурд, мөн чанар амилж, тэргүүлэгч гүрэн болох алсын хараа биеллээ олох болно. Ирэх 30 жилийн хугацаанд өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн орчилд бидний оюун санаа, хурд, мөн чанар амилж, тэргүүлэгч гүрэн болох алсын хараа биеллээ олох болно.

“Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын цөм нь хүний хөгжил бөгөөд 9 зорилго, 47 зорилтоос бүрдэх бөгөөд 2021-2030, 2031-2040, 2041-2050 он гэсэн гурван 10 жилээр хөгжлийн үе шатуудаа тодорхойлж, шалгуур үзүүлэлтүүдийг тооцсон.

Тогтоол, холбогдох хавсралт

"Алсын хараа- 2050" Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлах тухай 

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 2021-2030 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

"Алсын хараа- 2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин